Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • Je je aanmeldt voor een online of offline training, cursus, programma, lidmaatschap of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • Je een (digitaal) product aanschaft via de website.
  • Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.

Annulering

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om diensten te annuleren. U kan uw deelname ook naar een andere datum verschuiven, mits u uiterlijk een maand voor aanvang van de training dit meldt. Een andere mogelijkheid is om iemand voor u in de plaats te laten gaan. Houdt er wel rekening mee dat onderling moet worden afgesproken hoe de financiële afhandeling wordt voldaan.

Producten en diensten die via de website zijn aangeschaft, kunnen binnen de wettelijke tijd van 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd door middel van het versturen van een e-mail naar a.husson8@gmail.com

Anna Husson behoud het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Betaling

De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Als u niet kan voldoen aan de betalingsverplichting, dient u dit binnen 14 dagen na factuurdatum aan te geven. In overleg kan er een nieuwe datum worden gepland. Mocht u dit niet op tijd hebben aangegeven en/of als de betaling na de nieuwe datum uitblijft, dan kan Anna Husson een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Anna Husson redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Intellectuele eigendomsrechten

Van de door Anna Husson verstrekte informatie blijven alle rechten aan Anna Husson voorbehouden. Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of worden gekopieerd zonder toestemming. Het materiaal wat gebruikt wordt in trainingen, workshops, lezingen, masterclasses en online programma’s zijn door Anna Husson ontwikkeld en mogen niet zonder toestemming worden verspreid.

Aansprakelijkheid

Anna Husson heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts een inspanningsverplichting. Anna Husson is niet aansprakelijkheid voor enige schade, zoals letselschade, immateriële schade, verergering/toename van reeds bestaande immateriële schade als gevolg van het volgen van een dienst bij Anna Husson. De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst.

Privacy

Anna Husson  gaat vertrouwelijk om met uw (bedrijfs)gegevens. Uw persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met anderen. Kijk voor meer informatie bij de Privacyverklaring.